Xin Qi, Daihou Wang, Ivan Rodero, Javier Diaz Montes, Rebekah H. Gensure, Fuyong Xing, Hua Zhong, Lauri A. Goodell, Manish Parashar, David J. Foran, Lin Yang
Content-based histopathology image retrieval using CometCloud. BMC Bioinformatics 15: 287 (2014)
Publication year: 2014